Menu

SAP Message Class XSS_GRT_SRV

Messages of services stored at PAOC_XSS_GRT_SRV

Technical Information

Message Class XSS_GRT_SRV
Short Text Messages of services stored at PAOC_XSS_GRT_SRV
Package PAOC_XSS_GRT_SRV

Messages

These are the messages of message class XSS_GRT_SRV.

ID Text (EN) Text (DE)
000 BadI XSS_GRT_SRV_NOSEL is not implemented. Application aborted. BadI XSS_GRT_SRV_NOSEL ist nicht eingeführt. Anwendung abgebrochen.