Menu

SAP Message Class WSSA_DOC_CHLOG

SAP Retail Store: Konsumentenauftrag: Beleg-Änderungsverlauf

Technical Information

Message Class WSSA_DOC_CHLOG
Short Text SAP Retail Store: Konsumentenauftrag: Beleg-Änderungsverlauf
Package WOST

Messages

These are the messages of message class WSSA_DOC_CHLOG.

ID Text (EN) Text (DE)
001 Enter document number Bitte Belegnummer eingeben
002 &1 &2 &3 &4 &1 &2 &3 &4