Menu

SAP Message Class SZTG

Nachrichten KalenderControl

Technical Information

Message Class SZTG
Short Text Nachrichten KalenderControl
Package SZTG

Messages

These are the messages of message class SZTG.

ID Text (EN) Text (DE)
001 End time is before start time Der Endezeitpunkt liegt vor dem Anfangszeitpunkt
002 Error in ALV control Fehler im ALV-Control