Menu

SAP Message Class STMMAIN

Nachrichten zu STM

Technical Information

Message Class STMMAIN
Short Text Nachrichten zu STM
Package SIWC

Messages

These are the messages of message class STMMAIN.

ID Text (EN) Text (DE)
000 & & & & & & & &