Menu

SAP Message Class SRT2

Nachrichtenklasse für die Funktionsgruppe SRT2

Technical Information

Message Class SRT2
Short Text Nachrichtenklasse für die Funktionsgruppe SRT2
Package SESS

Messages

These are the messages of message class SRT2.

ID Text (EN) Text (DE)
010 Function module & does not exist Der Funktionsbaustein & existiert nicht!