Menu

SAP Message Class SMMSS_DBACCESS

Messages for dev. class SMSS_DBACCESS

Technical Information

Message Class SMMSS_DBACCESS
Short Text Messages for dev. class SMSS_DBACCESS
Package SMSS_DBACCESS

Messages

These are the messages of message class SMMSS_DBACCESS.

ID Text (EN) Text (DE)
000 SQL error &1 occured: &2&3&4 SQL-Fehler &1 aufgetreten: &2&3&4
001 TBD Unbekannt
002 TBD Unbekannt
003 TBD Unbekannt
004 TBD Unbekannt
005 TBD Unbekannt
006 TBD Unbekannt
007 TBD Unbekannt
008 TBD Unbekannt
009 TBD Unbekannt
010 TBD Unbekannt
011
012
013
014
015
016
017
018