Menu

SAP Message Class sktw

Nachrichtenklasse für Funktionsgruppe SKTW

Technical Information

Message Class sktw
Short Text Nachrichtenklasse für Funktionsgruppe SKTW
Package STRO

Messages

These are the messages of message class sktw.

ID Text (EN) Text (DE)